תקנון - תנאי שימוש באתר

הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתמשים באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון עם החברה. לפיכך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש באתר

- אתר זה – www.freshpaint.co.il ("האתר"), הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת הדסטארט בע"מ ("החברה"), הוא אתר האינטרנט הרשמי של אירועי "צבע טרי". יריד צבע טרי – היריד לאמנות עכשווית,  עיצוב טרי וצבע משפחתי - חווית אמנות פעילה ("האירועים"), ונועד, בין היתר, לספק מידע בדבר האירועים ולאפשר הגשת מועמדות להשתתפות באירועים.
- החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר והתנאים להגשת מועמדות להשתתפות באירועים, תנאי ההשתתפות באירועים, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.
- החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.
- החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה באתר או הגשת מועמדות לירידים או כל שימוש אחר באתר. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.
- החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות שימוש באתר לצורך הגשת מועמדות לירידים או קבלת מידע בדבר האירועים, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האמור.
- החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו.
- לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.
- כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
- אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע או תמונות המופיעים באתר או לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
- קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר ("האתרים המקושרים") נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
- כל התמונות באתר הן לשם המחשה בלבד.
רכישת כרטיסים לאירועים -  ניתן לרכוש כרטיסים לאירועים ו/או לכל פעילות הקשורה בו באמצעות האתר. מחיר הכרטיסים יהיה כפי שמפורט באתר. החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי הכרטיסים ו/או מחירם, עם או ללא הודעה מראש ובלבד שתנאי הכרטיסים שכבר נרכשו לא ישתנו. מובהר כי הכרטיסים נרכשים לזמנים מסוימים ולפעילויות מסוימות, וכי לא יהיה ניתן לעשות בהם שימוש לצורך כניסה בזמנים אחרים או לגבי השתתפות בפעילויות אחרות, ללא אישורה של החברה.
מדיניות החזר כרטיסים -  כרטיסים לאירועים ו/או לכל פעילות אשר כלולה בו, בין אם נרכשו באמצעות האתר ובין אם בדרך אחרת, לא יהיו ניתנים להחזרה ובכל מקרה החברה לא תהיה מחויבת להחזיר את כספם של רוכשי הכרטיסים או לספק כרטיסים חלופיים. האמור בסעיף זה אינו חל במקרים שנקבעו לפי החוק.                                                                                                                                  
- הדסטארט רשאית להציע לך להצטרף לניוזלטר שמוצע על ידה מפעם לפעם ולקבל תכתובות והודעות לדואר האלקטרוני אותו מסרת במהלך הרישום. בכל עת, תוכל להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות הלינק 'להסרה מרשימת התפוצה' המופיע בסוף הניוזלטר או באמצעות פנייה במייל info@freshpaint.co.il.
- מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם.